Първата част от Програмата за изграждане и реновиране на физкултурните салони стартира с подпомагане на училищата в селските райони.   По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е обявена процедура за кандидатстване с проекти за „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“.     Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 7,5 млн. eвро, от които  6 375 000 евро са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 1 125 000 евро са национално съфинансиране.   Процедурата за кандидатстване с проекти е обявена на 08.03.2018 г., а срокът за кандидатстване е до 13.07.2018 г. Проектните предложения по процедурата се подават изцяло по електронен път чрез Система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС (ИСУН) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.   По процедурата могат да кандидатстват общини от селските райони  съгласно Приложение № 1 от Условията за кандидатстване, публикувани  в ИСУН. Могат да кандидатстват също  общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище, Петрич, Сандански, Разлог, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Провадия, Белоградчик, Козлодуй, Мездра, Севлиево, Генерал Тошево, Крумовград, Троян, Берковица, Пещера, Червен бряг, Никопол, Тутракан, Нова Загора, Девин, Златоград, Самоков, Ботевград, Попово, Ивайловград, Свиленград, Нови пазар и Елхово, но с изключение на строителните граници на административния  им център.    Всяка община може да подаде само едно проектно предложение за изграждане на училищна спортна база, а максималният размер на общите му разходи е 250 000 евро за един кандидат. По Програмата за развитие на селските райони може да се подават проекти и за „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“.    Министерството на младежта и спорта разполага с два проекта за тренировъчни спортни зали, които ще предостави безвъзмездно на желаещите. Единият проект, който засяга малките населени места, е на стойност 500 000 лв. Той включва сграда на едно ниво с четири оборудвани отборни съблекални, помещения за треньори, съдии и администрация и игрално поле с размери 19,7 на 34,3 м и височина 8 м.     Вторият проект касае по-големите населени места и е на стойност 1,2 млн. лв. Сградата е на две нива като на приземния етаж са разположени четири оборудвани отборни съблекални, тренировъчна зала за каланетика, танци, подвижни игри и др.