Екоактивисти от групата "Да спасим Борисовата градина" подадоха сигнал срещу строежа на нов стадион на ЦСКА.

Благодарение на съвместното дружество на клуба и спортното министерство, в последните месеци всички процедури бяха ускорени, като дори видяхме и проекта за новия стадион, за който вече е осигурено и финансиране.

Припомняме, че дълго време именно разположението на стадиона в Борисовата градина създаваше пречки проектът да се задвижи, като изглежда част от екоактивистите отново се опитват да го възпрепятстват.

Въпросната група е поискала от РИОСОВ да откаже проекта за строеж на стадиона заради липса на Подробен устройствен план (ПУП).

"При липса на ПУП стадионът няма устройствен статут и следва да се третира като заварен строеж. Спрямо него е приложим чл. 53 от ЗУТ, според който обектът може да се преустройва вътрешно, да се променя предназначението му и да се ремонтира, без да се изменя външното му очертание, в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепят съществено носещите конструкции. В тази ситуация извършването на основен ремонт (§ 5, т. 42 от ДР на ЗУТ), реконструкция (§ 5, т. 44 от ДР на ЗУТ) или основно обновяване (§ 5, т. 66 от ДР на ЗУТ) е недопустимо.

Анализът на представеното инвестиционно намерение установява, че под "реконструкция" възложителят има намерение да премахне съществуващия обект и да го изгради отново с различен контур и с изцяло нова конструкция, включително под земята. Това излиза извън определените в закона понятия за основен ремонт, реконструкция и основно обновяване, тъй като представлява нов строеж, който не може да се разреши без действащ ПУП (чл. 137, ал. 3 от ЗУТ). Ако с проекта на ПУП се предвиди ново строителство, то следва да се спазят устройствените показатели по ОУП на СО, които са недостатъчни.

Към момента не е налице действащ ПУП нито за нов, нито за запазване на съществуващия стадион в условията на § 22 от ПЗР на ЗИДЗУЗСО, а двете издадени визи са в грубо противоречие със закона. При това положение, одобряването на инвестиционния проект следва да се откаже на основание чл. 146 от ЗУТ", гласи част от становището.

Разбира се, подобен сигнал в никакъв случай не означава, че проектът ще бъде стопиран и като цяло не е ясно каква тежест и основание има изобщо.

Всички хора от ръководството на ЦСКА уверяват, че стартирането на строежа е въпрос на финализирането на последни детайли, като клубът дори се готви за временното си преместване на "Васил Левски", което може да се наложи от началото на 2024-а.