Ръководството на "Левски" даде отчет за първия етап от процедурата по увеличаване на капитала на клуба.

Общият размер на продадените акции е в размер на 209 210 лева.

Всички приходи от нея ще отидат за погасяване на дълговете към НАП, които по официални данни надхвърлят 11 милиона лева.

Ето какво написаха от Левски:

"Уважаеми акционери,

На 21.05.2023 г. приключи първият етап от процедурата по увеличаване на капитала на "Професионален футболен клуб Левски" АД, в който бяха записани и заплатени 41 842 броя обикновени поименни акции с право на глас от новата емисия акции с обща емисионна стойност в размер на 209 210 лв.

Благодарим на всички акционери, участвали в първия етап.

Втори етап от процедурата по увеличаване на капитала започва на 29.05.2023 г. и ще приключи на 11.06.2023 г., като в него може да участва всяко лице, което е било акционер към датата на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството на Общото събрание на акционерите - 06.04.2023 г., включително и тези акционери, записали акции от емисията в първи етап.

Всички набрани суми директно погасяват задълженията на "Професионален футболен клуб Левски" АД към НАП".