Сдружение "Синя България", което е притежател на миноритарен дял акции в Левски, като притежава повече 5 процента от капитала, пожела в официална позиция да бъдат включат няколко допълнителни въпроса в дневния ред на Общото събрание на клуба.

То трябва да се проведе на 9 ноември 2023 г.

Въпросите реално са насочени към изпълнителния директор Даниел Боримиров, който от своя страна е гарантирал, че ще отговори и на трите лично на Общото събрание.

Ето ги:

- Отчет на Изпълнителния директор за дейността на дружеството в периода от 02.05.2023г. до датата на провеждане на Събранието

- Отчет на Изпълнителния директор за изплатени задължения на Дружеството към Националната агенция по приходите в периода от 02.05.2023г. до датата на провеждане на Събранието и произхода на средствата, използвани за погасяването им, както и за размера на задълженията на Дружеството към Националната агенция по приходите (лихви и главница) към датата на провеждане на Събранието

- Представяне на разчет за погасяване на задълженията на Дружеството, паралелно с финансирането на текущата дейност на дружеството за 2024-та година.