Със Заповед номер РД-09-1103/29.12.2021 г. на министъра на младежта и спорта Радостин Василев е отменена Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 година (Програмата), утвърдена със Заповед номер РД-09-1073/08.12.2021 г. Преустановява се приемът на проекти от кандидатите за изпълнение на Програмата. В процес на изготвяне е нова Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г.

При обществено обсъждане на програмата са постъпили множество писма от спортните организации със становища да бъдат променени критериите на Програмата (методиката). Съгласно предоставените становища са идентифицирани следните по-съществени недостатъци: не са заложени значими и отчитащи спецификите на спортовете коефициенти, не е разпределена коректно тяхната тежест, предвидено е да се отчитат постигнатите резултати само за предходната календарна година, липса на обективност при процентното разпределение на бюджета по групи спортове, слабости при определяне на допустимите разходи, които се финансират и др.

Към момента има назначена работна група, включваща представители от Национална спортна академия "Васил Левски" и експерти от Министерство на младежта и спорта, която в най-кратки срокове ще изготви Проект на нова Програма за 2022 г. Очаква се тя да бъде утвърдена до 10.01.2022 г., а срокът и за кандидатстване да е 21.01.2022 г.

За подготовката на спортистите, които ще участват на Зимните олимпийски игри от 04.02. до 22.02.2022 г. в Пекин, Китай, е осигурено проектно финансиране по Наредба номер 3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

За периода след 2022 година ще бъде сформирана работна група на широка основа за разработване на програма за начина, условията и критериите на финансово подпомагане на дейностите на спортните организации, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане.