Лутащият се из аматьорските групи столичен тим със славно минало - Акамдемик (София), също спря вписването на Димитър Бербатов като президент на Българския футболен съюз.

От клуба са депозирали искова молба в съда за отмяна на всички решения, взети по време на организирания от Бербатов конгрес на 18 март. На въпросния конгрес присъстваха 74 клуба, които еднолично избраха Бербатов за президент на БФС, като също така определиха и членовете на новия конгрес.

Всичко това обаче няма как да бъде вписано в Търговския регистър на този етап, защото срещу всички решения на този конгрес има два иска в съда.

Единият дойде от страна на действащото към момента ръководство на БФС, подписан лично от Емил Костадинов, а сега съдът съобщи и за исковата молба на Академик.

Молбата на "студентите", които са единственият български клуб, побеждавал гранда Милан, е уважена от съда на 30 март, като до оконачателно решение по нея, Агенцията по вписванията няма как да продължи с вписването на решенията от конгреса на Бербатов.

От съда изтъкват следното по този въпрос:

"Разпоредбата на чл. 19, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ регламентира, че регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от ГПК или при предвидените в ТЗ случаи. Спиране на регистърното производство се постановява при наличие на висящо към момента на произнасяне на съда такова производствопред Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, и образувано пред съда дело, което да е все още висящо към момента на произнасяне по искането за спиране и което да има за предмет спорно правоотношение, решението на което ще има значение за издаване на охранителния акт от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията.

След служебно извършената справка в Търговския регистър по партидата на Сдружение "Български футболен съюз" се установява, че е подадено заявление А15 за вписване на промени. Към момента на постановяване на настоящото определение, регистърното производство е висящо, т.е. в случая е налице първата предпоставка по искането.

От представените писмени доказателства и данните по делото се установява, че с приложената от молителя искова молба е предявен иск с правно основание чл. 25, ал. 6 от ЗЮЛНЦ от Академик против БФС.

При служебно извършена справка в електронната деловодна система на Софийски градски съд се установява, че представената искова молба е входирана за образуване на търговско дело. С оглед на това в случая е налице втората предпоставка за постановяване на спирането - висящ спор, който е обуславящ по отношение на заявеното в регистърното производство.

Съгласно чл. 536, ал.1, т.1 от ГПК, охранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване на този акт. Охранителното производство е безспорно и има за предмет на извършване на действия, засягащи единствено правна сфера на молитля. Наличието на съдебен спор относно правно отношение, което е условие за издаване на акта, засяга предпоставките за по-нататъшно протичане на производството."