Българска федерация по волейбол обяви решенията, взети от Управителния съвет на заседание, състояло се на 11.06.2019 г.

1. Спира за срок от три години издаването на международни трансферни сертификати за всички състезатели до навършването им на 21 г., включително и на тези, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, считано от датата на взимане на настоящото решение - 11.06.2019г.

2. Възлага на администрацията на БФВ в срок до 01.08.2019 г. да изготви списък на състезателите, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, който списък следва да бъде утвърден от УС на БФВ.

3. За срока на действие на решението по предходната точка, всички състезатели до навършване на 21 г., включително и тези, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, могат да бъдат трансферирани за игра в чужбина само по изключение, след изрично решение на УС на БФВ за всеки конкретен случай.